Referenser

 

SC Referenslista 2016 Här har vi samlat kortfattade beskrivningar över flera av våra referenscase. Kort beskrivs kundens utgångsläge och vad Serica gjorde för att öka verkningsgraden hos kunden. Fråga oss gärna om mer information kring vad som gjorts och hur förbättringsarbetet bedrevs, eller ring referenspersonen direkt.

Här nedan följer mer utförliga referensbeskrivningar. Läs gärna och ställ frågor till oss eller referenspersonen direkt om du vill veta mer.

 LKAB – Strukturerad Verksamhetsstyrning

Innan LKAB påbörjade sitt projekt för verksamhetsstyrning fanns ingen gemensam verksamhetsplaneringsprocess för att förverkliga företagets strategi. Alla enheter och avdelningar gjorde på sitt eget sätt. Med Serica Consultings hjälp har LKAB dock lyckats – att bryta ner företagets vision till mål och handlingsplan på individnivå, öka prestationerna och ha en tydlig koppling mellan prestation och belöning.

Nu är det vi som tar initiativ och är proaktiva i vardagen för att utvecka vårt företag. - Anders Björnström, LKAB

På LKAB fanns det en önskan från såväl arbetsgivaren som facket om att företaget skulle förtydliga mål och handlingsplan på alla nivåer. Att individuella prestationer skulle synliggöras och att det skulle finnas en tydligare koppling mellan prestation och belöning.

Serica Consulting har hjälpt många företag göra liknande resa därför kändes det väldigt bra att samarbeta med dem, berättar LKAB. Ett annat mål med projektet var att utveckla LKAB:s ledare för att hantera verksamhetsplaneringsprocessen och ge ledarverktyg i kommunikation och förändring. LKAB:s värderingar skulle vara ett tydligt inslag i processarbetet

Nulägesanalys och referensbesök

Efter årsskiftet 2011 bestämde sig företaget för att göra slag i saken. De drog igång ett projekt för verksamhetsstyrning och prestationsutveckling, och till sin hjälp tog de Serica Consulting.
– Vi behövde ta in extern kompetens. Jag var med på ett möte med Serica Consulting och det kändes som ett väldigt bra alternativ. Det kändes som de kunde guida oss i denna process.

– Serica Consulting gav exempel på företag som de hade jobbat med tidigare som vi sedan åkte och besökte. Referensbesöken hos de här företagen gav en väldigt bra bild av hur vi själva låg till. Vi lärde oss också vilka fallgropar man bör undvika.

Stödmaterial och utbildning

Med Serica Consultings koncept som grund tog vi i projektet fram arbetsmaterial i form av guider och mallar för verksamhetsplaneringsprocessen och hur LKAB skulle utveckla en effektiv årskalender för att optimera processen. Serica Consulting utbildade interna handledare som skulle driva verksamhetsplanerinsprocesser.

 Genomförandet

När Serica Consulting hade utbildat handledarna och ett stort antal ledare på LKAB var det dags att genomföra ett stort antal verkssamhetsplaneringsprocesser. LKAB bestämde sig för att driva igenom detta projekt till 100%. Chefer och medarbetare upplevde projektet som mycket trovärdigt – LKAB koncernledning kom ut till varje process och inledde med att förklara vad, varför och hur. Det var ett tydligt “Nu kör vi tillsammans, alla bidrar till helheten.”

Att verksamhetplaneringsprocessen dokumenterades på gemensamt sätt underlättar i vardagen, Markus Petäjäniemi, Chef för Mining “det är lätt för mig idag att vara chef för Mining, jag hittar vad jag söker efter, alla har samma tre bilder som beskriver verksamhetsplanen.”

 Kraften i vardagen

När chefer och medarbetare har genomfört Verksamhetsplanen dokumenteras målen och handlingsplanen i LKAB:s system.
-Vi dokumenterar planerna, men det ska vara ett levande dokument, så vi visualierar det på “vita tavlan”.

Serica Consulting har också varit med och utecklat ett antal ledningsgrupper för att få en större verkningsgrad i vardagen. Vi mäter ledningsgruppens effektivitet och vi blir tränade i att sätta mål och handlingsplan i syfte att utveckla ledningsgruppen säger Anders Björnström Chef för KK2/KK3

Trygg partner

Han berättar att samarbetet med Serica Consulting framför allt har gett verksamhetsstyrningen en helt annan innebörd:
– Nu är det vi som tar initiativ och är proaktiva i vardagen för att utvecka vårt företag. Serica Consulting har bidragit med den enorma kompetensen och den djupa kunskapen som de har i de här frågorna. Därför valde vi att låta dem hålla i många processer intialt och framförallt att utveckla våra ledningsgrupper och chefer. Det är skönt att ha en trygg partner som kan ta lyfta den strategiska kompetensen och vara en stabil partner när “hela havet stormar” , säger Anders Björnström

– Det är viktigt att få både det strategiska och det operativa att fungera och det har möjliggjorts tack vare samarbetet med Serica Consulting.

LKAB

LKAB
3 700 medarbetare Uppdragsgivare till Serica sedan 2011. Referens: Markus Petäjäniemi, Senior Vice President, Mining & PL Division Tel +46 771 760 000


Tillbaka till toppen >>

Bluegarden AB – Ledningsgruppsutveckling

Bluegarden vände sig till Serica Consulting i ett läge där de behövde hjälp med att skapa en tydlig plattform och få en ledningsgrupp till att fungera strategiskt och operativt. Som en effekt av förändringsarbetet skapades en tydligare produktportfölj och Bluegarden effektiviserade sina affärsprocesser. Samtidigt minskades personalstyrkan med tio procent.

För detta handlar – precis som idrotten - om att sätta upp mål och att vinna. Och eftersom idrotten är så enkel i sin konstruktion var det lätt att överföra detta till näringslivet.

Men det tydligaste resultatet som uppnåddes är att teamledarna utvecklade sitt ledarskap efter coachning och blev chefer på riktigt.
– När vi vände oss till Serica Consulting befann vi oss i ett ostrukturerat tillstånd utan något egentligt ledarskap, vi hade svårt att få våra ledare att ta stafettpinnen och driva affärsutvecklingen berättar Bluegardens vd, Thomas Grönlund.

– Det var uppenbart att det var en stor utmaning att leda teamledarna framåt för att de skulle utvecklas till ”riktiga” chefer. Serica tillhandahöll utvecklingsprogram och coaching till cheferna.

Nyckeln till kommunikation

– Serica Consulting ledde oss i arbetet med att hitta våra kommunikationsnycklar i coaching programmet. Vi har drivit ett ledarskapsprogram för både ledningsgrupp och teamchefer under 18 månader. Vi kommer att fortsätta 2012 och 2013 med förändringsarbete och använda Serica som coacher. Med Tomas Ryde i spetsen har Serica Consulting levererat ledningsgruppsutveckling, ledarutveckling, verksamhetsplanering, coaching och mätningar.

Tomas har många års erfarenhet av ledarskap och teamarbete inom såväl handbollssporten som i näringslivet och har utvecklat en god förmåga att möta människor och skapa tillstånd som får människor att prestera och utvecklas. Thomas Grönlund värdesätter Serica Consultings idrottsliga koppling som en viktig del i det lyckade förändringsarbetet som genomfördes.
– För detta handlar – precis som idrotten – om att sätta upp mål och att vinna. Och eftersom idrotten är så enkel i sin konstruktion var det lätt att överföra detta till näringslivet.

Nya insikter

Enligt Thomas Grönlund handlade förändringsarbetet ytterst om att få alla att gå åt samma håll, med mera kraft. En insikt för alla som jobbade på Bluegarden var att kunna tala om vad det var de gjorde på företaget och hur lång tid det tog att utföra.
– Det ledde till att vi kom fram till att vi var överbemannade och hade en ineffektiv organisation.

Bluegarden genomförde en omorganisation och effektiviserade sina processer och skapade ett mycket tydligare kundfokus. Bluegarden har fått en prestationskultur genom det förändringsarbete som Serica har hjälpt oss med.
– Vi hade inte nått dit vi är i dag om vi inte samarbetat med Serica Consulting. De är okomplicerade att ha att göra med. Och det är det enkla som egentligen är det svåra.

Kontakt Serica Consulting:

Uppdraget genomfördes bl.a. av Tomas Ryde under tidsperioden 2010 till 2011 och pågår för närvarande som ett coaching projekt. tomas.ryde@serica.se tel, +46 735 185 021

Bluegarden

Bluegarden
600 medarbetare Uppdragsgivare till Serica sedan 2010. Referens: Thomas Grönlund, VD Tel +46 768 304 010


Tillbaka till toppen >>

SUNGARD – Kulturutveckling

Framgången kommer inte av sig självt. Det är resultatet av disciplinerat, uthålligt och fokuserat arbetet.

”Vilket glädjande besked från årets ISO revision.  Kom ihåg att ASSA tillsammans med dina jobbarkompisar. Framgången kommer inte av sig självt. Det är resultatet av disciplinerat, uthålligt och fokuserat arbetet.

Alla i teamet har anledning att vara stolta. Sungard AS är nu ett av elva företag i Sverige som har en ”trippel” ISO!

Mitt självförtroende framför kunden har ökat för varje år sedan 2004. Jag är trygg med vår värderingsgrund formulerade i AIR-IT och firmans affärside. En annan pusselbit är certifieringar.

Andra stora pusselbitar har kommit med kunskaper från Serica Consulting”.

– VD Håkan Björklund

Sungard

SUNGARD
30 medarbetare Uppdragsgivare till Serica sedan 2010. Referens: Håkan Björklund, VD Sungard Availability Services, Sverige Tel +46  705 590 786


Tillbaka till toppen >>

Campushallen – Verksamhetsstyrning, Ledarutveckling

Kundens utmaningar och önskemål var att skapa en organisation som vet vad den vill och vart den är på väg och där all personal upplever sig vara en viktig del. Även att öka ansvarstagande och engagemang hos personalen samt att tydliggöra hur var och ens insatser är en viktig del i den affärsmässiga helheten.

Serica Consultings process tillsammans med Campushallen består i:

 • Genomföra en nulägesanalys
 • Strukturera verksamhetsstyrningen, med start i styrelsen och hela vägen till den enskilda medarbetaren
 • Tydliggöra kopplingen mellan medarbetarens uppdrag och verksamhetsplanens effekt på vardagen
 • Tagit fram och genomfört ett personalutvecklingsprogram
 • Processat fram och implementerat Campushallens värdegrund

Att anlita Serica Consulting har hjälpt oss i vår strävan att bli, och därefter bibehålla platsen som, Östergötlands ledande tränings- och friskvårdsanläggning. Vi har under hela vår gemensamma resa, haft en egen vilja och stort engagemang och Bror Sjöholm har bistått med klokskap, utbildningsmoment, värdegrundsarbete och att hålla ihop oss och denna process. Bror har fungerat väl i hela personalgruppen samt i hela styrelsen där båda grupperna består av en stor spännvidd av personligheter, erfarenheter och utbildningsnivåer. Den process som Serica och Bror använder kring organisationsutveckling är starkt kopplat till mål och hur vi genom gemensamt förhållningssätt säkerställer att vi ständigt är på rätt väg och arbetar enligt vår strategiska plattform. Vi är nöjda med vart vår organisation befinner sig idag och vi tycker Serica har lyckats avseende sin vision vad gäller leverans mot oss kring att göra det tydligt – enkelt och meningsfullt!”

 

PiaCarlsson, verksamhetschefCampushallen/LSIF

Campushallen

Campushallen
17 medarbetare Uppdragsgivare till Serica sedan 2012. Referens: Pia Carlsson, Verksamhetschef Tel +46 702 767 872


Tillbaka till toppen >>

Vattenfall – Verksamhetsstyrning, Ledarutveckling

Kundens önskemål med utgångspunkt i affärsidén:

 • Implementera strategierna
 • Volymökning på 30% över 2 år
 • Gå från tröghet i förändring till en utvecklingskultur
 • Ändra det interna fokuset till att se och tillvarata möjligheter
 • Etablera en proaktiv ledarkultur med ständig utveckling som motto
 • Att kontinuerligt växa, utvecklas och bli marknadsledande

Jag har haft förmånen att delta i ett antal utbildningar inom ämnet ledarskap. Ingen kurs har dock kommit i närheten av den höga nivå som er kurs har haft! Det har funnits en röd tråd genom planering/förberedelser, utförandet och avslutning. Mycket professionellt!

Bästa ledarutbildningen jag varit på!

Serica Consultings insats

Arbetet påbörjades med att Serica genomförde en nulägesanalys för att därefter planera hur programmet skulle designas.

Därefter har vi strukturerat verksamhetsstyrningen och i samband med det arbetet tydliggjort kopplingarna mellan ledarens uppdrag och verksamhetsplanens effekt på vardagen. I anslutning till det har också ett ledarutvecklingsprogram tagits fram och genomförts för samtliga ledare med uppföljande träningsläger.  En ytterligare viktig del i framgången har varit att varje ledningsgrupp har processat Ledningsgruppens Kontrakt.

 

Uppdrag Vattenfall

Text: Anders Myrdal

Vattenfall stod inför en stor utmaning; de ville synliggöra sina strategier och öka förståelsen för ledningens beslut hos medarbetarna på fältet.

– Serica har gett oss ett bra verktyg för att jobba med detta och få med alla på tåget, tycker Staffan Gustavsson, Vattenfall Ledningsunderhåll Svealand.

Som affärsområdeschef för sex avdelningar med 20-25 personer i varje avdelning är han förstås medveten om att bra kommunikation, från ledning till medarbetare är en förutsättning för ett välmående företag.

– I ett stort företag som Vattenfall, med många led av chefer, kan det vara svårt att få med sig alla på tåget. Det händer förstås att ledningen fattar beslut där medarbetarna inte förstår varför de har fattats. För att alla ska förstå och efterleva de beslut som fattas är det viktigt att alla får hela bilden av vad som ligger bakom de enskilda besluten.

Sätter ramar

Mycket handlar om att stärka kommunikationen för att alla ska förstå vad som ligger bakom Vattenfalls lednings mål, visioner, affärsidéer och uppdrag. Det vill säga det som bidrar till ramsättningen för att fatta beslut.

– Det är inte så enkelt och det tar ett tag att genomföra detta. Men i vårt samarbete med Serica Consulting, som har pågått i drygt två år, ser jag en tydlig effekt; att ledarskapet har lyfts fram och vikten av ledaren och ledarens förmåga att plocka ner den strategiska visionen till att bli en operativ verksamhet.

Staffan Gustavsson anser att det är en stor utmaning att översätta den strategiska planen till en operativ plan som sedan verkställs. Och han menar att Serica har bra verktyg för att åstadkomma det. Serica inledde med att initiera verksamhetsplaneringsprocesser.

– I samarbetet med Serica har vi även jobbat med ledarskapsutveckling – hur man jobbar som en ledningsgrupp och hur man kommunicerar vid till exempel verksamhetsplanering.

Individanpassad modell

Serica använder sig av en modell som möter medarbetare och kollegor på den nivå där de befinner sig. I modellen ingår också coachning för att möta alla medarbetare och deras olika värderingar och synsätt på olika frågor.

– Jag uppskattar Serica för deras engagemang, energi och förmåga att få fram budskapet och få med sig grupperna och individerna i arbetet. De är otroligt engagerade. Sericas Bror Sjöholm är väldigt närvarande. Han har verkligen lärt mig att coacha mina medarbetare.

Staffan Gustavsson menar att det kommer ta ett tag innan fler resultat kommer som en följd av detta förändringsarbete.

– Resultaten kommer att synas och jag tror att detta på sikt kommer leda till att Vattenfall blir ett framgångsrikare företag. Det kan visa sig på olika sätt, främst i form av att verksamheten frodas genom ett ökat engagemang som ger en stämning fylld med positiv energi.

Vattenfall

Vattenfall Distribution Services
1 200 medarbetare Uppdragsgivare till Serica sedan 2008. Referens: Staffan Gustavsson, Enhetschef Tel +46 106 28 51


Tillbaka till toppen >>

Raoul Wallenberg Institute – Verksamhetsstyrning

Kundens utmaningar bestod i att det var en otydlig managementstruktur vilket i sin tur bidrog till att det var en otydlig identitet för bolaget. Uppdraget bestod av att få en organisation med starka individuella viljor att samverka för att på så vis få större påverkan på de mänskliga rättigheterna i världen.

Serica Consultings leverans har bestått av följande:

 • Genomfört nulägesanalys
 • Processat fram en tydlig strategiska plattform för institutet
 • Processat fram och implementerat grundläggande värderingar
 • Strukturerat verksamhetsstyrningen från ledning till enskild medarbetare
 • Genomfört ledarutveckling med alla ledare
 • Processat fram Ledningsgruppens Kontrakt
 • Genomfört Ledarmätningar och Teammätningar
 • Coachat ledare och ledningsgrupper

”Diskussion och uppföljning av verksamhetsplanerna är en väsentlig
del av våra möten på management-, avdelnings- och enhetsnivå.

Cheferna har regelbundet avstämningsmöten med medarbetarna om de individuella aktivitetsplanerna för att se hur framsteg görs och om man håller sig till den röda tråden från individ till ledningsnivå.

Detta gör att alla hela tiden måste ha den strategiska plattformen i tanken, vilket jag också tycker funkar bra. Det har också visat sig stämningshöjande att kunna arbeta mot gemensamma mål och jag känner att de flesta är rätt så taggade.”

Mikael Johansson, Raoul Wallenberg Institutet

Raoul Wallenberg

Raoul Wallenberg Institutet
75 medarbetare Uppdragsgivare till Serica sedan 2006. Referens: Mikael Johansson, Strategi & Kvalitetsansvarig Tel +46 702 127 165


Tillbaka till toppen >>

Volkswagen Finans – Kulturutveckling, Ledarutveckling

Bakgrund

Volkswagen Finans är en viktig del i värdekedjan för VW Group. Bolaget hade kraftig tillväxt under starten av 2000-talet, både omsättningsmässigt och personellt. Bolaget hade svårt att hitta sin identitet och den operativa effektiviteten var låg. Bolaget saknade tydliga mål och hade inte någon bra modell för verksamhetsstyrningen.

VD tog beslut om att arbeta mer strategiskt på ledningsgruppsnivå och delegera ansvar och befogenheter ut i linjen. Teamchefer skulle få större ansvar. Utifrån det förändringsarbete som behövde göras kände inte ledningsgruppen varandra tillräckligt bra och de hade liten erfarenhet av att arbeta tillsammans med strategiska frågor.

Insats

Ett stort ledningsgruppsarbete påbörjades tillsammans med Serica vilket bl.a. innebar:

En process inom ledningsgruppen för att identifiera individuella styrkor och svagheter samt analys av beteendemönster och drivkrafter. Analysen processades internt.

Man tog fram Ledningsgruppens Kontrakt, ett verktyg för ledningsgruppens effektivitet och fokus.

Ledningsgruppen blev tränad i att hantera olika utmanande scenarier.

Tillsammans med Serica arbetade gruppen fram en strategisk plattform med en ny vision. Värderingarna processades för att skapa efterlevnad hos samtliga medarbetare.

Samtliga medlemmar genomförde tillsammans ett ledarutvecklingsprogram i syfte att öka kompetensen i hantering av strategiska och operativa utmaningar

Effekt

Ledningsgruppen fick en mycket god kommunikationsmiljö som är koordinerad. Vi kallar detta för ”Heedful”, vilket innebär att ledningsgruppen agerar fokuserat, är närvarande och uppmärksam och kan reflektera tillsammans. En ny nivå av engagemang och omsorg skapade förutsättningar för bra prestationer. Ledningsgruppen blev förebild för övriga ledare i bolaget.

Bolagets varumärke stärktes och positioneringen i branschen förbättrades avsevärt. Även personalens tillfredställelse och lönsamheten ökade kraftigt.

Volkswagen Finans

Volkswagen Finans
110 medarbetare Uppdragsgivare till Serica sedan 2001. Referens: Mats Johansson, Head Risk Management & Controlling på Volkswagen Finans Sverige AB (publ) Tel: +46 706 18 68 86


Tillbaka till toppen >>

Tenant & Partner

Bakgrund

Utgångspunkten för Tenant & Partner handlade om att skapa ett kraftfullt företag där samtliga medarbetare och ledare tar utgångspunkt i den strategiska plattformen och påvisar vilja och förmåga att skapa högre verkningsgrad av denna. Organisationen var individorienterad och kulturen var svag avseende att skapa långsiktiga goda resultat

T & P genomförde en ny organisationsstruktur där bl.a. ledarrollerna förtydligas avseende ledarens uppdrag, ansvar och befogenheter.Ledarna behövde utveckla sin förmåga att efterleva sina roller, skapa och exekvera planer, på detta sätt kommer ledarna att hjälpa medarbetare i mål processen. Serica Consulting fick en förfrågan om att utveckla ledarskapskompetenser för ”Teamcheferna” i en strukturerad process som skall vara synkroniserad med PM systemet och en fastställd årskalender. Insatsen skulle generera effekt på längre sikt genom att bibehålla T & P ledare över lång tid i organisationen. VD Torbjörn Eriksson tog beslut om att arbeta mer strategiskt på ledningsgruppsnivå och delegera ansvar och befogenheter ut i linjen. Teamchefer skulle få större ansvar. Utifrån det förändringsarbetet som behövde göras hade inte ledarna tillräckligt goda ledarkompetenser och de hade liten erfarenhet av att arbeta tillsammans med strategiska frågor.

Insats

Ett ledarskapsprogram påbörjades tillsammans med Serica vilket bl.a. innebar:

 • En process inom ledargruppen för att identifierade individuella styrkor och svagheter samt analyser av beteendemönster samt drivkrafter vilket synliggjordes och processades internt.
 • Ledare blev tränade och coachade i att hantera olika utmanande scenarier.
 • Tillsammans med Serica arbetade gruppen fram en strategisk plattform med tydligare värderingar. Värderingarna processades för att skapa efterlevnad hos samtliga medarbetare.
 • Samtliga ledare erhöll (och erhåller fortfarande) regelbunden coaching.
 • Ledarna har startat ett handledarprogram för att kunna coacha varandra internt.  

Effekt

Bolagets varumärke stärktes och positioneringen i branschen förbättrades avsevärt. Bland annat har bolaget uppnått topplaceringar i Great Place to work sedan 2010 till dags datum.

Ledningsgruppen fick en mycket god kommunikationsmiljö som är koordinerad, vi kallar detta för ”Heedful” vilket innebär att ledningsgruppen agerar fokuserat, är närvarande och uppmärksam och kan reflektera tillsammans. Ett tillstånd av ”Bry sig” och omsorgsfullhet skapade förutsättningar för bra prestationer. Ledningsgruppen blev förebild för övriga ledare i bolaget. Ledarna har fått en utveckling avseende sina roller och exekvering av den strategiska planen.

Tenant Partner

Tenant & Partner
65 medarbetare Uppdragsgivare till Serica sedan 2007. Referens: Torbjörn Eriksson, VD Tel: +46 709 203 939

Tillbaka till toppen >>