Assessment

Vi utvärderar ert ledarskap genom kundanpassade ledarbedömningar utifrån två olika syften, dels vid rekrytering där vi genomför second opinion för att bredda och kvalitetssäkra ert beslutsunderlag och dels när det nuvarande ledarskapet i organisationen behöver kartläggas för att säkerställa den långsiktiga ledarförsörjningen.

SECOND OPINION

Syftet med second opinion är att bredda och kvalitetssäkra beslutsunderlaget samt undvika kostsamma misstag under anställningsprocessen. I vårt arbete med second opinion ingår alltid följande moment: tester, djupintervju, kvalificerad referenstagning och en skriftlig och muntlig återkoppling till uppdragsgivaren. Önskas stöd i selektering av kandidater kan vi givetvis hjälpa till med det.

LEDARSKAPSKARTLÄGGNING

En Ledarskapskartläggning ger en tydlig bild över det befintliga ledarskapet i organisationen. Det säkerställer en långsiktig ledarförsörjningen och är ett effektivt verktyg i samband med bl.a. organisationsförändringar, ledarskapsutveckling eller för att säkerställa det framtida rekryteringsbehovet. Syftet ar att identifiera och utvärdera önskad ledarkompetens enligt verksamhetens strategiska mål och utveckla och förstärka organisationen ur ett ledarskapsperspektiv. Både individen och organisationen får insikter om styrkor och utvecklingsområden för att nå de individuella och verksamhets övergripande målen. Vi bidrar även med konkreta förslag på handlingsplan på både individ och organisationsnivå.